1. Naam vereniging
Blijkens de statuten draagt de vereniging de naam Tafeltennisvereniging Overhees (TTV Overhees). In alle uitingen wordt deze naam als zodanig vermeld.

2. Toelating nieuwe leden
Het bestuur beslist over het al dan niet toelaten van een nieuw lid en kan eventueel nadere voorwaarden stellen (bijvoorbeeld een toestemmingsverklaring van een arts). Bij een positief besluit dient de aanmelding van een lid altijd schriftelijk te gebeuren door het invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier door het nieuwe lid. De secretaris meldt het nieuwe lid aan bij de NTTB, waar de gegevens van het nieuwe lid worden ingevoerd in de ledenadministratie.

3. Contributie
3.1 De contributiefactuur wordt jaarlijks aangeboden.
3.2 Het verschuldigde bedrag en de betalingscondities staan in de factuur vermeld.
3.3 Opzegging van het lidmaatschap geeft geen recht op terugbetaling van de contributie en/of andere bijdragen over het resterende verenigingsjaar, behoudens bijzondere gevallen. Dit is geheel ter beoordeling van het bestuur.
3.4 Voor nieuwe leden geldt dat de contributie over de resterende maanden van het seizoen verschuldigd is.
3.5 In bijzondere situaties kan het bestuur besluiten vrijstelling van de contributieverplichting te verlenen.

4. Beëindiging lidmaatschap
Leden kunnen hun lidmaatschap te allen tijde beëindigen, met inachtneming van artikel 3.3, door het bestuur daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

5. Materialen
5.1 Leden worden geacht behoedzaam om te gaan met materialen waarvan het eigendom niet bij hen ligt (zoals tafeltennistafels, netten, scoreborden, etc), teneinde schade te voorkomen.
5.2 Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van de benodigde materialen en dienen bij het verlaten van de speelzaal alle materialen weer op te ruimen en aan het eind van een speeldag/-avond te controleren of alle materialen weer op hun plaats staan.

6. NTTB Evenementen
Bij deelname aan door de NTTB georganiseerde evenementen (zoals wedstrijden, toernooien) dient men zich aan de geldende voorschriften te houden en het verenigingstenue te dragen.

7. Fysieke gesteldheid
Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij zich afvraagt of sporten medisch verantwoord is. Het sporten gebeurt volledig voor eigen risico van het lid. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

8. Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende functionarissen met bijbehorende taken:

Voorzitter
Zorgt voor een goede gang van zaken in de vereniging, het nakomen van de statuten, het huishoudelijke reglement en andere bepalingen en reglementen. Zit tevens vergaderingen voor en is de eerste representant van de vereniging.

Secretaris
Is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken op het secretariaat. Notuleert tijdens vergaderingen, voert de algemene correspondentie en bewaart van uitgaande stukken een kopie. Beheert tevens het archief en de ledenadministratie en maakt van het afgelopen verenigingsjaar een verslag op dat moet worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.

Penningmeester
Beheert de gelden van de vereniging, houdt het kasboek bij, int contributies en regelt alle betalingen met derden of binnen de vereniging. Zorgt tevens voor de administratie van alle baten en lasten. Eenmaal per jaar worden de kas en de financiële transacties van het afgelopen jaar gecontroleerd door een op de ledenvergadering gekozen kascommissie.

Wedstrijdsecretaris
Is verantwoordelijk voor een goed verloop van (competitie)wedstrijden en toernooien. Voert hierover de correspondentie met organisatoren van wedstrijden, competities en toernooien en is verantwoordelijk voor het verzamelen en bewaren van documenten dienaangaande, zoals wedstrijdformulieren.

9. Commissies
9.1 Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt een kascommissie benoemd die moet bestaan uit minimaal twee leden, anders dan bestuursleden.
9.2 Door het bestuur kunnen daarnaast andere commissies worden benoemd, ter bevordering van bepaalde activiteiten van de vereniging.
9.3 De commissies brengen verslag uit bij het bestuur.

10. Slotbepalingen
10.1 Door toetreding tot de vereniging onderwerpen de leden zich aan alle bepalingen en
reglementen die voor de vereniging van kracht zijn, waaronder de statuten van de vereniging, het privacybeleid van de vereniging en onderhavig huishoudelijk reglement.
10.2 In alle gevallen waarin onderhavig reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Soest, 1 oktober 2018