PRIVACYBELEID VAN TAFELTENNISVERENIGING OVERHEES
(versie 1 oktober 2018)
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tafeltennisvereniging Overhees (hierna: “TTV Overhees” ) verwerkt van haar leden, donateurs en andere belanghebbenden.

Indien je lid wordt van TTV Overhees, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan TTV Overhees verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is TTV Overhees, KvK 40506151, p/a (secretariaat) Libel 60, 3766 HH Soest, tel. 06-51039253. De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via secretaris@overhees.nl.

2. Welke gegevens verwerkt TTV Overhees en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, voorletter(s), geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) foto’s en video’s waarop je te zien bent in de hoedanigheid van lid van TTV Overhees
e) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor TTV Overhees

2.2 TTV Overhees verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

(i) het versturen van informatie over activiteiten van TTV Overhees
(ii) contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan
(iii) aan- en afmelden bij derde partijen, voor zover noodzakelijk
(iv) het verspreiden van een ledenlijst met de in 2.2.a) genoemde gegevens onder de leden om onderling contact te onderhouden over de activiteiten van TTV Overhees en
(v) de verstrekking van evt. door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie

b) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen indien je TTV Overhees daartoe gemachtigd hebt
c) foto’s en video’s waarop je te zien bent in de hoedanigheid van lid van TTV Overhees
worden gebruikt ter promotie van TTV Overhees in (lokale) online en/of offline media en/of op online en/of offline (social) mediakanalen van TTV Overhees, waarbij gangbare esthetische normen in acht zullen worden genomen

2.3 Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met TTV Overhees en je te informeren over de ontwikkelingen van TTV Overhees.

3. Berichtgeving (opt-out)
TTV Overhees kan je naam, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken om je digitaal informatie over activiteiten, diensten en andere informatie over (het lidmaatschap van) TTV Overhees te sturen. Afmelding voor deze berichtenservice is te allen tijde mogelijk.

4. Bewaartermijnen
TTV Overhees verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft TTV Overhees passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
5.2 Voor zover TTV Overhees voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van diensten van derden, zogenaamde verwerkers, heeft TTV Overhees daarmee een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten
6.1 Via de ledenadministratie van TTV Overhees kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. TTV Overhees zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
6.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop TTV Overhees je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: secretaris@overhees.nl

7. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via een daartoe geëigend kanaal van TTV Overhees bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.