Artikel 1

Blijkens de statuten draagt de vereniging de naam van tafeltennisvereniging T.T.V. Overhees en wordt in allerlei uitingen als zodanig vermeld.

Aanmelding

Artikel 2

De aanmelding van een lid dient altijd schriftelijk te gebeuren door het invullen van
een aanmeldingsformulier of per e-mail naar de functionaris van de NTTB,
voorzien van alle gegevens van het nieuwe lid, door de secretaris.
Het bestuur beslist over het al dan niet toelaten als lid.
Nadere voorwaarden kunnen door het bestuur gesteld worden m.b.t. het lidmaatschap (bijvoorbeeld verklaring van toestemming van een arts)

Contributie

Artikel 3

A. De contributienota wordt jaarlijks aangeboden.
B. De betalingscondities en het verschuldigde bedrag staan in de nota vermeld.
C. Opzegging van het lidmaatschap geeft geen recht op terugbetaling van de contributie en/of bijdrage sportactiviteiten over het resterende verenigingsjaar, behoudens bijzondere gevallen. Dit geheel ter beoordeling van het bestuur.
D. Voor nieuwe leden geldt, na een proefperiode van 2 maanden, dat de contributie over de resterende maanden van het seizoen verschuldigd is.
E. In bijzondere situaties kan het bestuur besluiten vrijstelling van de contributieverplichting te verlenen.

Bedanken lidmaatschap

Artikel 4

Leden die voor het lidmaatschap willen bedanken geven daarvan tenminste een maand van tevoren schriftelijk kennis aan het bestuur. Dit geldt niet voor de proefperiode van twee maanden (Art. 3 D).

Competitie/Toernooien

Artikel 5

A. Bij het deelnemen aan de door de NTTB georganiseerde wedstrijden dient
men aan de geldende voorschriften te voldoen.
B. Bij het verlaten van de speelzaal dient men de tafels op te ruimen, tenzij dit
door een andere speler/speelster als overlast wordt beschouwd.
C. Bij het verlaten van de speelruimte dient gecontroleerd te worden of alles weer
op zijn plaats staat.

Medische keuringen

Artikel 6

Men dient er zelf op toe te zien dat het sporten medisch verantwoord is.
Het beoefenen van het sporten gebeurt volledig voor eigen risico van het lid.
Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Organisatie Bestuur

Artikel 7

A. Voorzitter.
Deze zorgt voor de goede gang van zaken in de vereniging, het nakomen van de statuten, het huishoudelijke reglement en andere bepalingen en reglementen.

B. Secretaris.
De secretaris is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op het secretariaat.
Hij houdt de notulen bij tijdens vergaderingen, hij voert de briefwisseling en is verplicht van alle uitgaande stukken een kopie te bewaren.
Hij heeft het beheer over het archief, de ledenadministratie, enz.
Hij maakt verslag op van het afgelopen verenigingsjaar welke goedkeuring behoeft van de algemene ledenvergadering.

C. Penningmeester.
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging, houdt het kasboek bij, int
de contributies en regelt alle betalingen met derden of in de vereniging.
Bovendien zorgt hij voor de administratie van alle baten en lasten.
Per jaar wordt eenmaal de kas van het afgelopen jaar gecontroleerd door een op de ledenvergadering gekozen “kascommissie”.

D. Wedstrijdsecretaris.
Deze is verantwoordelijk voor het wedstrijdgebeuren. Hij voert hierover de briefwisseling met de desbetreffende instanties en is verplicht om van elk uitgaand stuk een kopie te bewaren.
Hij draagt zorg voor een goed verloop van wedstrijden en andere evenementen.

Commissies

Artikel 8

A. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt een kascommissie benoemd, die uit minimaal twee personen, zijnde geen bestuursleden zal bestaan.

B. Andere (adhoc) commissies kunnen door het bestuur benoemd worden ter bevordering van het tafeltennissen.

C. De commissies brengen verslag uit bij het bestuur.

Slotbepalingen

Artikel 9

A. Door toetreding tot de vereniging onderwerpen de leden zich aan alle bepalingen
en reglementen die voor de vereniging van kracht zijn.

B. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Soest, 19 januari 2003